EDUGEN
 ::  Úvod  ::  Výukové sady  ::  Testy  ::  Genealogie  ::  Odkazy  ::  Download  ::  e-shop  :: 

Popis úloh a cvičení v projektu

Genetika do škol aneb biologie trochu jinak

 

Název úlohy/cvičení

Stručný popis                           

Genetika ve službách kriminalistiky:

 

DNA fingerprinting

Praktické cvičení umožní studentům stát se na krátký čas forenzními genetiky, jenž s pomocí základních molekulárně-biologických metod řeší otázku: „Kdo je vinen?“. Studenti si osvojí dovednosti hlavně z oblasti restrikčního štěpení DNA a elektroforetická separace fragmentů DNA

Geneticky modifikované organismy

 

GMO

Souprava na identifikaci geneticky modifikovaných potravin umožní studentům zjistit, zda potraviny, které jsou běžně dostupné v supermarketech, jsou geneticky modifikované či nikoliv. Studenti si dále osvojí dovednosti izolace DNA z rostlinného materiálu, PCR reakce a elektroforetické separace PCR fragmentů.

Genetická transformace

 

pGLO

Studenti si v rámci tohoto praktického cvičení osvojí  pojmy transformace, genová regulace a selekce. Součástí úlohy je opakování zásad bezpečnosti práce s mikroorganizmy, vysvětlení principu a důvodu sterilizace, inokulace a kultivace mikroorganizmů.

Genetika ve službách kriminalistiky:

 

Místo činu

Praktická cvičení tak umožní studentům stát se na krátký čas forenzními genetiky, jenž s pomocí základních molekulárně-biologických metod řeší otázku: „Kdo je vinen?“. Studenti si osvojí dovednosti hlavně z oblasti PCR a elektroforetické separace fragmentů DNA.

Gen v láhvi

 

Izolace DNA

Pro studenty, kteří se dozvídají o molekulární biologii vůbec poprvé, je DNA příliš abstraktní a neurčitý pojem. Tento pokus změní neviditelné ve viditelné – možnost vidět svou vlastní DNA pomůže studentům pochopit dříve neviditelnou substanci života.

ELISA

 

Detekce PROTILÁTEK

Cílem experimentů je provést studenty procesem vědeckého výzkumu v laboratoři a poukázat na důležitost a význam spojení základního výzkumu s praxí. Pomocí této soupravy mohou být vyzkoušeny dva různé ELISA postupy – SLEDOVÁNÍ PROPUKNUTÍ NEMOCI a TEST PŘÍTOMNOSTI PROTILÁTEK

Genetická genealogie

 

Analýza Y-chromozomu

Praktická cvičení umožní studentům stát se na krátký čas genetickými genealogy, kteří na základě analýzy Y-chromozómu určí geografický původ předků a prohledáním veřejně dostupných databází zjistí množinu možných příbuzných osob mužského pohlaví.

Průkaz krve

 

Orientační a specifický důkaz

Princip popsané metodiky se v kriminalistických laboratořích používá k průkazu lidské krve například na oděvních součástkách či předmětech zajištěných na místě činu. V rámci praktického cvičení budou studenti testovat, zda trpí krvácením z dásní či nikoliv.

Základní laboratorní techniky I

V rámci této úlohy se studenti naučí používat pasteurovy pipety a  automatické dávkovače (mikropipety) a seznámí se se základními přístroji, které se také naučí obsluhovat.

Základní laboratorní techniky II

V rámci této úlohy se studenti naučí zejména postup pro přesné měření objemů a elektroforetickou separaci nukleových kyselin.

Základy daktyloskopie

V rámci této úlohy se studenti naučí stanovit základní vzory daktyloskopických otisků pokusných osob a zajistit latentní otisk prstu.

Průkaz slin

V rámci této úlohy se studenti naučí provést stanovení aktivity enzymu amylázy a tak prokázat přítomnost slin ve vzorku.

Ohledání místa činu

V rámci této úlohy se studenti naučí provést ohledání místa činu a zajistit vzorky určené pro zpracování v rámci dalších úloh (průkaz krve, zajištění daktyloskopických otisků, průkaz slin a podobně).

Barvení jader buněk sliznice tváře

V rámci této úlohy se studenti naučí provést barvení jader buněk sliznice tváře, čímž vlastně provedou průkaz přítomnosti dědičné informace – DNA.

Gramovo barvení

V rámci této úlohy se studenti naučí provést barvení bakteriálních kultur, čímž vlastně provedou průkaz gram-pozitivních či gram-negativních bakterií.

Barrovo tělísko

V rámci této úlohy se studenti naučí provést průkaz Barrova tělíska ve vzorku biologického materiálu, čímž vlastně provedou průkaz inaktivovaného chromozomu X a tudíž určí, zda vzorek pochází od muže či ženy.

 

Objednávky výukových souprav provádějte přes e-shop www.4N6shop.cz

 

Vaše případné dotazy Vám zodpovíme e-mailem zaslaným na adresu service@DNA.com.cz

nebo na  telefonu 233 931 123 popřípadě GSM hotline 731 503 250

Copyright 2009 Forenzní DNA servis, s.r.o.


www.EDUGEN.cz